Σύγχρονη Ελλάδα: μία ακόμα στιγμή κατάρρευσης του θεμέλιου μύθου

Αν το έθνος συγκροτείται κατά κύριο λόγο γύρω από μια πνευματική αρχή, όπως υποστηρίζει ο Ρέναν, τότε η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε δίλημμα. Αν το έθνος κουβαλάει ένα κοινό παρελθόν και προσδίδει σ’ αυτό μια προσωρινή συναίνεση που πρέπει να αναπαράγεται επ’ αόριστο, αν η ύπαρξη ενός έθνους είναι «ένα καθημερινό δημοψήφισμα», τότε σήμερα η Ελλάδα ως έθνος προσπαθεί να επαναδιαπραγματευτεί το παρελθόν της μέσω της δημιουργίας του μέλλοντος, το πεδίο των δυνατοτήτων είναι διάπλατα ανοιχτό. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, καθώς η σύγχρονη Ελλάδα προσπαθούσε πάντα να καθορίσει την πολιτισμική της χρονικότητα για να απεικονίσει ένα αμνημόνευτο παρελθόν που θα αναπαράγεται αενάως.

Modern Greek nation: another moment of the founding myth’s collapse

If the nation is primarily constituted around a spiritual principle as Renan argues, then Greece today finds itself in a quandary. If the nation bares a common past and ascribes in it a temporal consent that has to be indeterminately reproduced, if a nation’s existence is ‘a daily plebiscite’ then today Greece as a nation tries to renegotiate its past through the making of the future, the field of potentiality is widely open. It is just the second time in modern history of Greece that such a process is taking place. This was not usually the case since modern Greece was trying to fix its cultural temporality so as to depict an immemorial past that will be forever reproduced. As a result, the future should always come as no surprise, the living monument of modernity…

A deeper analysis of the electoral results in Greece

The elections that took place the last two months the first at the 6th of May and the second at the 17th of June in Greece comprise a constellation of unprecedented events. For the first time after the restoration of democracy in 1974 and the constitution of the Third Hellenic Republic 2/3 of the electorate voted something else rather than what it used to vote for, while, after just 41 days at the 17th of June, 30% of the electorate changed its vote again[1]. These two election rallies constitute a major turning point for the future political system of Greece…