Οι αλλαγές στην Παιδεία, Ελλάδα

“Στις 15 Ιανουαρίου λήγει η «διαβούλευση» για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως γνωστόν ακαδημαϊκοί και φοιτητές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανύπαρκτη αυτή συζήτηση. Ας δούμε ποιες είναι οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας:

Α) Νέα διοίκηση στα πανεπιστήμια

Σήμερα τα Πανεπιστήμια διοικούνται από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο,στην οποία μετέχουν και οι φοιτητικές παρατάξεις. Ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις εκλέγονται από τους διδάσκοντες των πανεπιστημίων και από τους φοιτητές. Ισχύει, λοιπόν, θεωρητικά πάντα, η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων. Το Υπουργείο προτείνει σήμερα και την θέσπιση ενός Συμβουλίου που θα αποτελείται από ανθρώπους «που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως άτομα και όχι ως ex officio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών».

Καμία αναφορά στο κείμενο «διαβούλευσης» για το σάπιο κατεστημένο των φοιτητικών παρατάξεων-κομματικών φυτωρίων που αποδεδειγμένα ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες ανάδειξης των μελών της Συγκλήτου, καμία αναφορά στις πελατειακές σχέσεις φοιτητών-ακαδημαϊκών.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής η οποία θα επιβλέπει τα πανεπιστήμια και θα κρίνει το επίπεδο της χρηματοδότησης τους με τα εξής κριτήρια:

• αριθμός αποφοίτων/εισερχόμενους φοιτητές.
• αριθμός των φοιτητών, ανάλογα με το είδος της ειδίκευσής τους (ιατρική, πολυτεχνείο, οικονομικά, κ.λπ.)
• αριθμός αλλοδαπών φοιτητών.
• αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο Ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έρασμος κ.ά.)
• αριθμός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Έρασμος κ.ά.)
• προσφερόμενες υποτροφίες και βραβεία, ιδίως με προσέλκυση εξωτερικών πόρων και χορηγιών.
• βαθμός αξιοποίησης πόρων του Ιδρύματος.
• αποδοτικότητα διαχείρισης επιπλέον εσόδων (π.χ. γενικά έξοδα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων)
• αριθμός απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• αριθμός συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
• αριθμός φοιτητών σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
• αριθμός φοιτητών/αποφοίτων με αναπηρίες.
• πορεία επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων.
• αριθμός ανδρών/γυναικών στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
• αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών, ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Ας διευκρινιστεί εδώ ότι τη θέση αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής σήμερα κατέχει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο με τη νέα αυτή ιδέα μάλλον ομολογεί την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του.

Για τους φοιτητές οι αλλαγές προβλέπουν τα εξής:

• έκδοση σύγχρονης ηλεκτρονικής κάρτας του φοιτητή που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από τα Ιδρύματα υπηρεσίες
• οι παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση κ.λπ.) θα γίνονται αποκλειστικά από τα ίδια τα Ιδρύματα με σχήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• νέο σύστημα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων, με βάση και αντίστοιχα πρότυπα άλλων χωρών, και σε συνεννόηση με τον τραπεζικό τομέα για την περαιτέρω διευκόλυνση των ελληνικών οικογενειών.

Έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας για να ελέγχεται τι ξοδεύει το κράτος για τον κάθε φοιτητή λοιπόν, συνέχιση και εδραίωση της εγκατάστασης ιδιωτικών επιχειρήσεων στους χώρους των πανεπιστημίων, χορήγηση δανείων στους φοιτητές ώστε να «διευκολυνθούν» παροδικά οι οικογένειες τους. Καμία νύξη για ανέγερση φοιτητικών κατοικιών που θα διευκόλυναν μόνιμα και μακροπρόθεσμα τις οικογένειες, καμία νύξη για φοιτητικές λέσχες στα κέντρα των πόλεων, καμία νύξη για κρατικές υποτροφίες σε αριστούχους, σύνδεση των σπουδών με τραπεζικά δάνεια (μήπως στο βάθος κρύβεται και η επιβολή των διδάκτρων?)

Επίσης, επεκτείνεται ο Καλλικράτης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με τη συνένωση τμημάτων, ώστε να μειωθεί το προσωπικό και το λειτουργικό τους κόστος.

Β) Νέα οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών

Σήμερα η βασική ακαδημαϊκή μονάδα είναι το Τμήμα πχ Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Πρόταση του Υπουργείου είναι η βασική ακαδημαϊκή μονάδα να είναι πλέον η Σχολή. Τι σημαίνει όμως αυτό;

Σημαίνει την ουσιαστική πλέον κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θεωρητικά και πάλι έδινε το πτυχίο και την αντικατάσταση του από ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ένα πτυχίο που σε ονομάζει Φυσικό, Φιλόλογο, Οικονομολόγο, αλλά ένα χαρτί το οποίο θα ορίζει τα προσόντα σου, με τα οποία θα διαπραγματευθείς με τον εκάστοτε εργοδότη.

Άλλες προτάσεις του Υπουργείου σχετικές με τις σπουδές είναι οι εξής:

• Σε κάθε Πανεπιστήμιο θεσμοθετούνται Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης, οργανωμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και απονέμουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ΤΕΙ οργανώνονται με ανάλογο τρόπο σε επίπεδο Σχολής. Ενθαρρύνεται και χρηματοδοτείται η δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω συμπράξεων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στα οποία Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα

Να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι τα μεταπτυχιακά σχεδιάζεται να είναι όλα με δίδακτρα, συν το ότι η χρηματοδότηση τους θα προέρχεται από ιδιώτες, με λίγα λόγια η αγορά θα καθορίζει τις κατευθύνσεις της έρευνας…

• Τα πλήρως αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους, με τη στήριξη της πολιτείας. Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, τις διαδικασίες εξετάσεων και φοίτησης εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, μέσα σε ευρύ πλαίσιο που ορίζει η πολιτεία
• Θεσμοθετείται η δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών από απόσταση, καθώς και προγραμμάτων σπουδών μονοετούς ή διετούς διάρκειας
• Θεσμοθετούνται κίνητρα για τη δημιουργία προγραμμάτων με αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
• Εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων, με τη σχετική κλίμακα βαθμολογίας, που θα διευκολύνει την αναγνώριση των σπουδών και την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών (της Σχολής, του ιδρύματος και άλλων Ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού)

Ευελιξία στην εργασία, ευελιξία και στην παιδεία λοιπόν…

• Θεσμοθετείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης ως εργαλείο διαφάνειας των διαδικασιών μάθησης και των αποτελεσμάτων της στα προγράμματα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας διατυπώνονται ρητά, δημοσιοποιούνται και αξιολογούνται. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης με τρία επίπεδα, αντιστοιχείται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο της δια βίου αξιολόγησης, επανεκπαίδευσης ώστε τα προσόντα του εργαζομένου να καλύπτουν πάντα τις απαιτήσεις της παραγωγής…

• Οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης γίνονται πιο ουσιαστικές. Οι υφιστάμενες διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας συμπληρώνονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και Ιδρυμάτων από ανεξάρτητη αρχή και επιτροπές επιστημόνων με διεθνή σύνθεση
• Κέντρα Αριστείας: θεσμοθετούνται και ενισχύονται Κέντρα Αριστείας στη διδασκαλία και την οργάνωση της μάθησης. Κάθε καλή πρακτική και νησίδα ποιότητας διεθνούς εμβέλειας αναδεικνύεται, στηρίζεται και διαχέεται στα Ιδρύματα της χώρας. Η ανεξάρτητη αρχή αναπτύσσει τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας
• Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο για την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Ιδρυμάτων.

Όλα αυτά τα οράματα το Υπουργείο Παιδείας πιστεύει ότι θα εφαρμοστούν σε ένα κράτος όπου υπάρχει ένα πραγματικό εκπαιδευτικό παρακράτος. Πρόσφατη είναι η αποκάλυψη για το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, όπου οι διευθύνοντες, καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταχράστηκαν υπέρογκα ποσά που προορίζονταν για έρευνα και χρειάστηκε να έρθουν ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποκαλυφθεί εν μέρει η , όπως φαίνεται, τεράστια απάτη. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι οι νυν καθηγητές είναι παιδιά του παρόντος συστήματος διαφθοράς και σαπίλας, και οι νυν πολιτικοί του Υπουργείου πρώην καθηγητές….

Γ) Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των Πανεπιστημίων

Για τη στρατηγική διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης προτείνουμε τα εξής:

• Ενίσχυση της αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων και της δυνατότητάς τους να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες στον διεθνή χώρο.
• Ενθάρρυνση συνενώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους.
• Υιοθέτηση και πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοίχησή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Εκπαίδευσης και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως εργαλείου για τη διεθνή διαφάνεια, κατανόηση, αναγνώριση και προβολή των σπουδών στα ελληνικά Ιδρύματα.
• Πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στα Ιδρύματα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των σπουδών σε διεθνές επίπεδο.
• Χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με διεθνή χαρακτήρα και εμβέλεια, και σε άλλη γλώσσα, ώστε να προσελκύουν φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες.
• Χρηματοδότηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και την αναγκαία κρίσιμη μάζα.
• Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών Ιδρυμάτων από διεθνείς επιτροπές επιστημόνων, ώστε η ποιότητά τους να γίνεται γνωστή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
• Στήριξη της ίδρυσης παραρτημάτων των ελληνικών Ιδρυμάτων σε άλλες χώρες.
• Εκλογή των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από εκλεκτορικά σώματα με ισχυρή διεθνή παρουσία για την ενίσχυση του κύρους, της φήμης και της αναγνωρισιμότητας τους σε διεθνές επίπεδο.
• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας ταυτόχρονης κατοχής θέσης διδακτικού προσωπικού σε ελληνικό Ίδρυμα και σε Ίδρυμα του εξωτερικού.
• Διεύρυνση και στήριξη του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή/Ερευνητή.
• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας χορηγίας Εδρών, με βάση προδιαγραφές που θέτει το Ίδρυμα.
• Ενίσχυση της διεθνούς προβολής των ελληνικών Ιδρυμάτων και των προγραμμάτων τους στο εξωτερικό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
• Θεσμοθέτηση βραβείων με στόχο την ανάδειξη του προτύπου του Έλληνα επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση και προβολή.

.

Σύντομο URL: http://wp.me/pyR3u-3ro

Αναρτήθηκε στις: 19/12/2010